Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
Издаден: 1 Юни 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Законът урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
Издаден: 1 Юни 2007
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
Издаден: 1 Септември 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда правото на рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, тяхната защита и произтичащите от това задължения на държавните органи, общините, стопанските и обществените организации в страната.
Издаден: 1 Януари 2004
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.
Издаден: 1 Октомври 2006
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда дейността по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им.
Издаден: 1 Юни 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.
Издаден: 1 Декември 2008
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.
Издаден: 15 Септември 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план в системата на народната просвета.
Издаден: 1 Септември 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон регулира обществените отношения, свързани със осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение.
Издаден: 1 Септември 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.
Издаден: 1 Септември 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.
Издаден: 1 Юни 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Издаден: 1 Януари 1991
Публикуван: 17 Септември 2010