Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
Отразява основните изисквания по отношение на интеграцията на децата/учениците със специални образователни потребности.
Издаден: 23 Януари 2010
Публикуван: 17 Септември 2010
Процедурата указва общите положения в реда и условията за провеждане на вътрешно и външно оценяване съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване, с което се определят организацията на оценяване в училищното обучение и организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация в центровете за професионално обучение.
Издаден: 1 Април 2003
Публикуван: 18 Септември 2010
На основание на ЗА, ЗНП и ППЗНП и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия на отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета.
Издаден: 1 Септември 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
Тази инструкция определя съдържанието на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности и дейностите за подготовка и създаването на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности.
Издаден: 1 Август 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.
Издаден: 1 Юли 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Издаден: 1 Януари 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
Настоящата процедура има за цел да изложи нормативните изисквания и да даде практически указания на учителите в средните училища по отношение оформянето на срочни, годишни и окончателни оценки на учениците, отразяването им в съответната училищна документация и спазването на установените срокове.
Издаден: 1 Април 2003
Публикуван: 18 Септември 2010
С този правилник се уреждат функциите, дейността и управлението на ресурсните центрове за подпомагане на нтегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, наричани "ресурсни центрове".
Издаден: 1 Септември 2006
Публикуван: 18 Септември 2010
Представя начина на осъществяване на процедурата по преминаване в самостоятелна форма на обучение, която от своя страна представлява неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
Издаден: 1 Февруари 2003
Публикуван: 18 Септември 2010
Списък на професионалните направления, наименования на професиите и специалностите.
Издаден: 1 Февруари 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
Главна цел на стратегията e ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.
Издаден: 1 Март 2000
Публикуван: 18 Септември 2010
Националният план е документ, който отразява държавната политика по отношение на децата със специални образователни потребности и очертава пътя на промяната в областта на образованието им с оглед интегрирането им в системата на народната просвета. В него са формулирани ценности, принципи и цели, мерки и отговорности за тяхното осъществяване, сроковете и необходимите ресурси за постигането им. Основа на настоящия план са базисни международни документи за човешките права. Планът се обновява всяка година.
Издаден: 23 Януари 2010
Публикуван: 18 Септември 2010
Наредбата е актуализирана от мес. февруари 2012 год., определя нормите за преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в училищата, детските градини и облужващите звена.
Издаден:
Публикуван: 6 Юли 2012