Сайтът на Ресурсен център - Благоевград
Сайтът на Ресурсен център - Бургас
Сайтът на сдружение "Гаврош"
Дневен център за деца със специални нужди, обучителен и ресурсен център. Създаден през 1994 г. от г-н Иван Станчов. Адаптирайки професионалния опит от Великобритания, предаван чрез участието на доброволци, Центърът "Карин дом" е пионер в приложението на новия модел за образователни и социални услуги. Принципи в организацията на работата са: екипната дейност, индивиуализацията и диференциация на дейностите за децата, работата с родителите и др. "Карин дом" е пример за качество на услугите в специално-педагогическата практика.
Сайтът Teacher.bg, предлагащ на българските учители и всички, ангажирани в системата на народната просвета интерактивна платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.
Национален образователен портал