Специалности: "Предучилищна и начална училилищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна педагогика и чужд език", "Социална педагогика" и "Социални дейности".
Специалности: "Педагогика на деца със специални образователни потребости", "Педагогика в извънучилищна среда", "Социализация на деца в риск"...
Професионален курс: "Ресурсен учител" и тематични краткосрочни курсове.