Бакалаври
Предучилищна и начална училилищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език