Новите учители

За реформата в образователните и социалните услуги

Реформата в образователните и социалните услуги наложи бързи промени в живота и организацията, в съдържанието и структурата както на традиционната практика на масовото (общообразователното училище), така и на специално-педагогическата практика, действаща все още самостоятелно в специалното училище.

Учителят титуляр - Ресурсният учител

Реформата в образователните и социалните услуги наложи бързи промени в живота и организацията, в съдържанието и структурата както на традиционната практика на масовото (общообразователното училище), така и на специално-педагогическата практика, действаща все още самостоятелно в специалното училище.

Една от основните промени в образователните практики е свързана с тенденцията на обединяване на специалната и общата педагогиката.

През последните години паралелно действащите системи на общообразователно и специално обучение постепенно преминаха в единна педагогическа и административна система, „унифицирана с оглед удовлетворяване на особеностите на образователните потребности на всички ученици” (Vienneau, 2002, p. 3).

Новият модел на организация учебно-възпитателния процес се реализира в новоутвърждаващото се (смесено) или интегриращо училище и в условията на провежданото интегриращо и интегрирано обучение. (UNESCO, 2003)

В опита да дешифрираме образователната реформа откриваме любопитната констатация, че „принципът за интеграция”, наредбата за прием и обучение на децата със специални образователни и възпитателни потребности в масовото училище, наложиха и отвориха най-значимата реформа в образователната ни система за последните 50 години. В този смисъл за интеграцията от педагогически позиции може да се говори като за новия образователен стандарт, който отговоря на обществената потребност за създаване на условия, средства и модели, чрез които по най-лесен начин децата със специални образователни потребности да бъдат приобщени в условията на живот на своите връстници и на естествената им социална среда.

В предмета на анализ настоящето изложение стои представянето на някои от основните характеристики на интегриращото училище и интегриращото обучение, и преди всичко определяне на основните функции и задължения поделени в сътрудническата дейност на педагогическия екип: масов учител (класният ръководител или учителят-предметник, тук назован като „учител титуляр”) и специален педагог („ресурсен учител”).

Интегриращото училище

Училището като социална система се отличава със своя собствена същност, с присъщите му елементи и начин на функциониране. В опита за определяне на тези условия и характеристики, които го очертават като организирана социална система на взаимодействие, се достига до описанието на всички дейности, насочени към изпълнението на една от основните му цели – интегриращата. По този начин обособените характеристики на интегриращо училище са:
 • отворено за прием на всеки ученик ;
 • в постоянна и активна готовност за организация и изпълнение на различни интегриращи дейности и действия;
 • мотивирано да превръща толерантността и равенството в действащи ценности, в спазване и прилагане на техните регламенти;
 • ориентирано към създаване на положителен вътрешен климат и комфорт за всички членове на своята образователна общност.

Интегриращото обучение

В отговор на основната цел на общата и специалната педагогика – интеграцията на децата с различни възможности – се разработват основните принципи и методология за съвременната образователна практика. Създадени са правилата за действие на системата от организирани взаимодействия, дейности и отношения, представени като изходните правила за интегриращото обучение :
 • приобщаване (приемане, включване) на децата със специални потребности в естествената учебна среда на техните връстници (присъствие и участие на всички деца от определена възраст в еднотипни физически/пространствени и дейностни измерения);
 • удовлетворяване образователните потребности на обучаваните познавайки и развивайки техните индивидуални способности, опит, интереси, мотивации, намерения и желания, осъществимо чрез разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на всяко дете;
 • превенция на социалната изолация и отрицателни обществени нагласи;
 • подпомагане, подобряване и улесняване начина на живот на децата, се-мействата, близката социална среда.

Интегрирано или включващо обучение

Макар и сходни като назоваване, смисълът на всяко едно от тълкуваните понятия/категории се отличава съществено. В изразите интегриращо училище и интегриращо обучение доминира социално-културния контекст и се отразяват целите на процеса и на благополучието в комплексната социална интеграция на учениците със специални образователни потребности. В разгърнатия си съдържателен план те са свързани с възпитателно-нравствените процеси в регулираните социално-образователни отношения между всички действащи лица в живота на училището, класа, групата.

Интегриращото училище и интергиращото обучение са специално създадените условия, организация, съдържание и поддържане на стил на работа в посока и с цел пълноценното приобщаване, приемане, признаване, уважение и толеранс към всички ученици.

От своя страна интегрираното обучение се отличава с подчертано педагогически и образователен характер. Понятието е свързано и препраща от една страна към организацията на процесите на обучение и на учене; от друга – към подготовката и селекцията на образователно съдържание и на учебно-образователните степени и дейности, адаптирани към особеностите в образователните потребности на учениците от класа, групата; от трета – към методологията и методите за разработване и изпъление на индивидуалната програма за обучение и развитие.

Изключително значими страни на тълкуваната категория са поделянето на отговорността и задачите между две и повече действащи лица (учители, ресурсни учители и др. специалисти) в неговото практикуване. И още един и още по-значим аспект на интегрираното обучение е креативният, нестандартният, творческият му характер. За да се осъществи процеса на обучение и на педагогическо придружаване на процесите на учене на учениците със специални образователни потребности чрез активното им участие в работата на целия клас, се изиска изявата на педагогическото „майсторство” и висок професионализъм. Което поставя веднага въпроса за подготовката и подбора на учителите изпълняващи процеса на училищната интеграция.

Препоръки

Началото на образователната ни реформа е слабо организирано и протича до известна степен стихийно. Все още се изостава с решаването и изпълнението на серия от подготвителни дейности и мероприятия, които са задължителните предварителни предпоставки за създаване на условията за успешна училищна интеграция на учениците със специални образователни потребности. Смятам за необходимо спешното обмисляне и изпълнение на следните изисквания, които ще улеснят процеса на интеграция:

 • 1. Разработване на концептуалния модел за интегриращото училище, интегриращото и интегрираното обучение, адаптирани към нашите образователни практики и условия;
 • 2. Промяна във физическите условията и социалната среда на образователните практики в училището (детската градина, средното училище, висшето училище);
 • 3. Подготовка на ресурсен – дотъпен и адаптиран дидактически и методически материал;
 • 4. Разработване и приложение на специализирани указания за администра-тивния, професионалния и помощен персонал;
 • 5. Промяна във физическата среда и организацията на пространството в учи-лището, класната стая, аудиторията;
 • 6. Подготовка на ресурсни учители, асистенти, придружители, чиито отго-ворности са изразени в съдействието, подпомагането и познаването на индивидуалните особености, способности и интереси на децата/юношите, разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие и педагогическото придружаване на процеса на учене на учениците;
 • 7. Продължаващо обучение – прекфалификации на административния и педагогическия състав на училищата.

Новите учители

Или новите „стари” действащи лица в образоватените ни практики.

Естествено е, че веднага става въпрос за учителите, директорите, учителите по отделните дисциплини в различните образователни степени, и изобщо за всички учители – масови, специални, методисти, и др.

Неслучайно е избрано названието „новите-стари учители”, неслучайно бе насочено вниманието и към основните конотации на понятията/категориите „управляващи” училищния живот.

Неслучайно бе съобщено, че образователната система и у нас и по света е в условията на най-сериозната си реформа, свързана с въвеждането на унифицирана образователна система за всички ученици, независимо от социалния, познавателния, или физическия им капацитет. Образователна система, ориентирана и управлявана единствено от целта за достигане удовлетворяването на образователните индивидуални потребности.

Макар и описана като реформа в образователната среда, следва да отделим и внимание към собствената ни адаптация към реформата, изразена в личната и професионалната ни промяна, професионалната промяна на всички специалисти, работещи в услуга на успешното изпълнение на реформата.

Началото на организирания процес на включване на учениците със специални потребности в масовото училище провокира сериозни вътрешноучилищни трудности и дори неразбирателство и изразени конфликти между учителите. С цел подпомагане на този процес и още повече с цел преосмислянето на съвременната училищна практика споделям мнението, че са необходими спешни мерки по намаляване значимостта на изразената вътрешно-индивидуална съпротива и нежелание за участие и спазване на принципа за интеграция. Мерки по:

 • промяна на манталитета и строго спазване на Етичния кодекс за работа с деца;
 • актуализиране на професионално-педагогическата компетентност на всички действащи учители чрез интензивни квалификации ;
 • организиране на дискусии и работни срещи и др. мероприятия с цел сенсибилизиране на учителската общност към образователната реформа ;
 • широко разпространение на нови педагогически информации.

В отговор на поставения въпрос кой е учителят-титуляр и кой и къде работи ресурсният учител предлагам техните кратки „професиограми”, обобщени на основание проучената литература и добрите педагогически практики в страните, за които интеграцията на учениците със специални образователни потребности има вече 30 годишна история. Моделът на училищната интеграция в наши условия е основан на партньорството между двама учители, единият отговорен за целия клас, другият – за учениците със специални образователни потребности от класа. Накратко за диференцираните функции, задължения, дейности на двамата учители.

Учител - титуляр

Учителят на класа/класният ръководител – начална училищна степен. Учители по учебни дисциплини.

Област I

Преподавателска дейност - подготовка

Планиране и подготвка

 • Планиране, подготовка, координиране и изпълнение на обучението на класа, основано на общообразователните програми за обучение, на единните държавни изисквания, на средствата за диференцирано обучение, ползвайки се от адаптирани средства за обучение.
 • Предвиждане и подготвка на средства за педагогическо подпомагане и подкрепа
 • Актуализиране на собствените знания
 • Определяне на целите и съдържанието на обучение за целия клас, за групите, и за учениците със специални образователни потребности
 • Подбор на подходящите и адаптирани форми на обучение
 • Селекция и подготовка на дидактичния материал
Преподавателска дейност – изпълнение

Създаване условията за успешен процес на учене

 • ползване на адаптирани дидактични методи и средства
 • вариативност на формите на обучение в зависимост от индивидуалните образователни потребности
 • ръководене на междуличностните отношения и взаимодействие с цел улесняване процеса на учене

Насочване на учениците в процеса на усвояване на знания и формиране на способности

 • представяне на целите и задачите на урока
 • насочване, придружаване и даване на съвети
 • диференциране на начините на учене
 • благоприятстване на самостоятелната дейност на учениците
 • зачитане и респект на индивидуалните особености

Оценяване на учениците

  Развиващо оценяване на постиженията от ученето

 • наблюдение на състоянието и качеството на работата на ученика
 • формиране на умението на ученика сам да оценява своите потребности и постижения

Оценяване на знанията и способностите в сътрудничество и под формата на обобщения

 • водене на Дневник (на класа, на учениците)
 • редовно информиране на другите учители, учениците и родителите за успеха

Допълнителна преподавателска дейност

 • Участие в: открито обучение, зелено училище, екскурзии и спортни дни, празници и други планирани форми на обучение
 • Участие в организацията и провеждането на тези дейности
 • Осигуряване на участието и на контрола на учениците от класа

ОБЛАСТ II

Социални отношения :

Преподавателско и възпитателно отношение към всички ученици от класа. Подкрепа и съвети:

 • Проява на открита положителна нагласа към всички ученици ;
 • Изразяване и благоприятстване проявите на толерантност, приемане, интегриране и социална изява на всеки един в живота на класа и на училището;
 • Изслушване на заявените потребности и трудности и полагане на усилия за превъзмогването им;
 • Съветване, даване на насоки в ежедневните ситуации ;
 • Улесняване отношенията на приятелство и подкрепа ;
 • Създаване и осигуряване условията на приятен и спокоен живот

Наблюдение и вграждане на всички ученици. Показване на доказана отговорност в наблюдението и подпомагане участието на всички ученици в училищния живот:

 • по време на учебната дейност, при извънучебните дейности, при придвижване в интериора на училището, по време на междучасията и винаги, когато това е възможно ;
 • вземане на адекватни мерки при изява на неадекватно поведение ;
 • своевременно реагиране по време на злополука или други неприятни събития за учениците в училище.

ОБЛАСТ III

Сътрудничество :

"Отношенията: училище-семейство". Планиране, участие и благоприятстване на диалога с родителите на учениците.

 • Редовно уведомяване на родителите за училищния живот на детето ;
 • Поддържане и участие в планирани контакти със семейството.

Сътрудничество, съвместна дейност с ресурсния учител

 • Редовен обмен на информации по отношение на резултатите, постиженията и потребностите на учениците ;
 • Сътрудничество с други образователни и социални служби – медицински, социални, образователни

Ресурсен учител

Отговорен за група от 2-4 до 6-8 ученици със специални образователни потребности. Ресурсният учител е специалист по специална педагогика и интегриращо обучение. Като щатен учител в Ресурсния образователeн център, специалното или масовото училище неговите професионални отговорности и основни дейности са:

ОБЛАСТ I

Планиране, подготовка и изпълнение на годишен план на работа
 • Планиране, подготовка и адаптиране на дейностите на групата деца със специални образователни потребности към интегриращите класове и групи;
 • Изработване на Индивидуална програма за обушение и развитие на всеки ученик със специални потребности;
 • Участие в учебно-възпитателните дейности в клас, извънкласните и извънучилищните мероприятия и дейности
 • Селекция и подбор на програмно съдържание, адаптирано към индивидуалните провежда обучение и подпомага участието на децата със специални образователни потребности в групата, класа;

Комплексна отговорност в работата с децата със специални образователни потребности. Оценяване на:

 • индивидуалните способности
 • образователни потребности
 • интереси
 • Очаквания на семейството
 • Формиране на личността

ОБЛАСТ II

Работа в клас в услуга на ученика със специални потребности заедно с учителя-титуляр

Индивидуална работа. Участие в клас, извън клас, индивидуална работа в кабинет

 • работи индивидуално и/или групово по отделни дисциплини;
 • подпомага работата на учителя;
 • самоподготовката на учениците;
 • участва в текущото и комплексното оценяване на способности, потребности и интереси

ОБЛАСТ III

Оценяване
 • наблюдава и оценява индивидуалните постижения и познавателното развитие
 • определя и спомага усвояването на достъпни знания, умения, навици и формирането на социални нагласи, ценности, желания и умения за поддържане на широки взаимоотношения;
 • развива комуникативните и комуникационните умения; уменията за самостоятелна работа в училище и вкъщи; уменията за работа в екип;
 • дискутира състоянието и статуса на обучение на всяко дете с цел консултирането им по проблеми, свързани с основните особености на развитие

ОБЛАСТ IV

Сътрудничество
Работа със семейството
 • организира и провежда постоянна консултативна и образователна дейност с родителите като изпълнява следните общи и частни задачи:
 • организира и провежда текущи семинари за родители, запознава ги с принципите, организацията, действащите лица, начините и средствата за провеждане на интегриращото обучение;
 • обучава родителите как да работят, наблюдават и спомагат развитието на децата;
 • как да организират и да провеждат самостоятелната работа вкъщи,
 • как да улесняват и развиват автономността на децата,
 • как да разширяват социалните им контакти и да съдействат за усвояването на социален опит
 • с цел формиране на умения за самостоятелен и независим социален живот.
Работа с другите учители и специалисти
 • планира и провежда партньорска дейност с другите учители и специалисти – психолози, логопеди, лекари и др.
 • редовно обсъждане с учителя-титуляр успеваемостта, развитието на способностите и адекватно определяне на образователните потребности и дидактичните средства за тяхното удовлетворяване; навременна информация за изява на здравословни или поведенчески проблеми
 • планирана, координирана и партньорска дейност с други специалисти и учреждения: психолог, логопед, кинезитерапевт, социален педагог/асистент – програма за консултативни и рехабилитационни мероприятия
 • планира и съдейства за професионалната подготовка и реализацията на обучаваните
 • отговорен за опазването живота и здравето на учениците.

ОБЛАСТ IV

Етичен кодекс

Съдейства и поддържа етични и толерантни взаимоотношения

 • гради пълноценното общуване и готовността за сътрудничество и подпомагане между учениците;
 • влияе, подпомага, мотивира и формира положителните страни на личността на учащите се,
 • “подхранва” и гради чувствата на самоувереност, самоуважение, положителна самооценка и готовност за инициатива.
 • Спазва Етичния кодекс за работещите с деца, защитава и зачита личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и ученик.
 • Поддържа етични и колегиални отношения с професионалния, помощния персонал и с родителите;
 • Изразен респект към личното достойнство и свобода.

ОБЛАСТ V

Документация
 • Дневник на групата за всяка учебна година ;
 • Дневник за всеки ученик ( + индивидуална програма - годишна, седмични и дневни разписания);
 • График-разписание на ежедневната работа, утвърден от Директора на учебното учреждение ;
 • Програма за работа със семействата (обучение и консултиране);
 • “тетрадка” за обратна връзка ;
 • Програма за работа с другите специалисти и с масовите учители.

Препоръки и насоки за работата на двамата учители

 • Област I : обучение/възпитание – да се работи в условията на класа; само в изключителни случаи – да се работи индивидуално ;
 • Област I : обучение/възпитание – планиране на равиващо обучение, надграждаща образователна програма със специално подбрани съдържателни единици, адаптирани към способностите, интересите и очакванията ;
 • Област II : оценяване – изготвяне на скала за индивидуално оценяване – ежедневно/седмично/месечно/всеки учебен срок/годишно ;
 • Област III : комплексна отговорност за учениците със специални потребности – подпомагане, подкрепа, продружаване с цел улесняване и подкрепа, стимулиране и оценяване на техните постижения ;
 • Oбласт IV : Ежедневна съвместна работа между рсурсните учители и учителите-титуляри, училищния персонал, родителите ;
 • Организация живота на ученика в условията на социалния живот.

Вместо заключение

Интеграцията е процес на обединяване на различията и модел за поддържане и регулиране на човешките отношения. Пренесена като принцип на организацията на училищния живот, образователната система и учебно-възпитателния процес тя се проявява във все по-динамична система на социално взаимодействие с подчертано индивидуален характер и активното участие на всяко от действащите лица – ученици, учители, възпитатели, специалисти и родители.

Литература:
 • 1. Recherche pancanadienne pour un lexique “Pour y voir claire”, Robert Dore, Luise Dore, Gary Bunch, Kevin Finnegan, Forum 2006 pour la participation, pour une inclusion des personnes en situation de handicap, 10 eme congres A.I.R.H.M., 2006.
 • 2. Le chemin parcouru, De l’exclusion a la citoyennete, sous la direction de Mireille Tremblay, Quebec, 2000.
 • 3. Parler juste pour agir mieux, L’integration des personnes handicapees de qui et de quoi parlons nous ? Sylvie Solere-Queval, Les cahiers de l’Actif – N 320-323., 2003
 • 4. Ръководство за работа на директора и учителя през учебната 2004/2005 година, Интегрирано обучение, 2004.
 • 5. Гърбачева Анелия, Интегрирано обучение, лекционен курс, магистърска програма Педагогика на деца със специални образователни потребности, 2008/2009 год.
 • 6. Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Сборник, Изд-во ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008.
 • 7. Гърбачева Анелия, Практикум по интегрирано и индивидуално обучение, лекционнен курс, 2008/2009.
 • 8. Garbacheva Anelia, Comment la Pedagogie specialisee a fait modifiee la Pedagogie conventionnelle ?, cours ERASMUS, UMH, 2008.
 • 9. Vienneau, R. (2002). Pedagogie de l’inclusion : fondements, defi nition, defi s et perspectives. In Education et francophonie, XXX(2). Document teleaccessible a l’adresse URL : http://www.acelf.ca/revue/30-2/articles/10-vienneau.html
 • 10. https://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=bwugysapesa&/apprentissage-et-enseignement-theories-et-pratiques/raymond-vienneau