Научен дискусионен форум

От приобщаване към участие в образователния процес

Катедра „Начална училищна педагогика“ Ви кани на научнодискусионния форум „От приобщаване към участие в образователния процес“ Тематични модули: • Приобщен ли е учителят към приобщаващото образование? – Условия на подкрепа и съпротива. • Участие на децата и учениците в образователния процес. – Подходи, методи и средства за оценяване и стимулиране.

Научен и организационен комитет:

проф. дпн Венка Кутева-Цветкова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. дпн Анелия Гърбачева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д-р Даниела Йорданова – ръководител на катедра НУП, проф. д-р Пенка Костова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р Неда Балканска – СУ „Кл. Охридски“, доц. д-р Емилия Евгениева – СУ „Кл. Охридски“, Христина Фидосиева и Стоян Павлов – докторанти по Специална педагогика/Приобщаващо образование към катедра НУП ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Срок за регистрация: 15.11.2017 год. Допълнителна информация потърсете тук. Участниците биха могли да редставят своя опит и добри практики на форума, като изпратят материалите си на адрес inclusive.education.sp@gmail.com до 30.11.2017 год. Времето за представяне на един участник в работните сесии е 20 мин.