Интегрирано и включващо обучение

Научно-методически сборник

Книга за учителя. Първа част

Книгата „Интегрирано и включващо обучение” e с теоретичен и практико-приложен характер и отразява актуалните тенденции и трансформации в образователните и социалните политики и практики.

В първaта част е изследвана топографията на процеса на образователната интеграция. Посочени са основните и компоненти и действащи лица. Предложена е концепция за компетентностите, които следва да владее и усъвършенства съвременният учител, за да е успешен и умело да прилага новата педагогика на 21-вия век. Авторката Анелия Гърбачева прави адаптация на методиката за оценяване на процеса на училищна интеграция. Анализирайки националните и международните законови регламенти, актуалните научни изследвания и теоретични постановки тя извежда индикаторите, които влияят положително върху развитието на децата с различни възможности в условията на инклузивна/включваща социо-образователна среда.

Светослав Зашев прави характеристика на основните модели на образователна интеграция, като диференцира компонентите и белезите на интегрираното и включващото обучение. В книгата е популяризирано ко-обучението като нов модел на преподаване. Посочени са различни модели на съвместно преподаване и възможностите за сътрудничество между общообразователния учител, ресурсния учител, и други специалисти.

В първата част е включен и речник със съвременното значение и тълкуване на понятията в областта на образователната интеграция.

Предложени са стъпките, които следва да се съобразяват при планиране, изготвяне и актуализиране на индивидуалната програма за обучение.  

Книгите са полезни за широк кръг специалисти, работещи в образователната и социалната сфера. Те са предназначени за учители, ресурсни учители, директори на училища, педагогически съветници, психолози, специални и социални педагози, логопеди, родители,  студенти изучаващи педагогически, психологически и социални науки, както и всеки който се интересува разглежданите теми. 

 От авторите